• Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Linkedin
 • Send by mail
 • More share options
Volg ons
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

Afdelingshoofd Cultuur

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en de aanleg van een werfreserve van 2 jaar:

 

Afdelingshoofd cultuur

A1a-A3a

M/V – voltijds – contractueel – bepaalde duur (6 jaar)

 

Functie

Als afdelingshoofd cultuur ben je verantwoordelijk voor een innovatief, toegankelijk, kwalitatief en integraal cultuurbeleid.

Samen met de afdeling cultuur vorm je een enthousiast team dat elkaar inhoudelijk versterkt en ondersteunt bij de organisatie van activiteiten. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor elkaar zo flexibel en efficiënt mogelijk wordt gewerkt met oog voor initiatieven en startende artiesten. Er worden kansen gecreëerd voor iedereen op vlak van onder andere theater, dans en muziek. Burgers worden in contact gebracht met diverse en nieuwe vormen van cultuur. Op basis van duidelijke afspraken en positieve communicatie worden uitdagende doelstellingen gerealiseerd.

 

Diploma

Je bent houder van een master diploma gecombineerd met twee jaar ervaring in een leidinggevende functie.

 

Competentieprofiel

 • Authentiek (zelfkennis, zelfontplooiing)
 • Prestatiemotivatie: inspanningen leveren om prestaties en resultaten continue te verbeteren. Stellen van ambitieuze doelstellingen en het bereiken van de gewenste resultaten.
 • Overtuigingskracht: verkrijgen van instemming door het gebruik van goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en autoriteit.
 • Samenwerken: uitdragen van gedragen samenwerkingsverbanden over de grenzen van de eigen dienst en de organisatie heen.
 • Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en actief en doelgericht gebruik maken van netwerking binnen en buiten de organisatie.
 • Probleemanalyse: problemen duiden in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om tot oplossingen te komen.
 • Innovatie: actief bijdragen tot een voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, processen, diensten en producten.
 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
 • Ondernemerschap kansen signaleren en omzetten in acties die bijdragen tot de groei van de organisatie.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en gemaakte afspraken systematisch opvolgen.
 • Coachen en ontwikkelen: medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei en verruiming van hun loopbaankansen.
 • Richting geven: medewerkers aansturen zodat de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd worden.

 

Vereiste kenniscompetenties

 • Bewezen competenties in het ontwikkelen van een culturele visie.
 • Affiniteit met de culturele sector in de ruime betekenis.
 • Bewezen kennis van het cultuur- en vrijetijdslandschap in Vlaanderen.
 • Kennis van decreten, uitvoeringsbesluiten, omkaderende beleidsdocumenten en methodieken in verband met cultuur.
 • Kennis van diverse processen van een gemeentebestuur en andere overheden inzake cultuurbeleid.
 • Kennis van subsidiëring, noties van marketing en budgettering.
 • Basiskennis van vzw-beheer en andere beheersvormen in de sector.
 • Kennis van en interesse in het wijk- en buurtleven, het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven.

 

Inhoud van de functie

Leidinggevende taken:

 • Verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en groei, de coaching en de waardering van de medewerkers.
 • Verantwoordelijk voor de dienstorganisatie, de coördinatie, de werkplanning, de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van de dienst.
 • Zorg dragen voor een optimale interne communicatie- en informatievoorziening.
 • Verantwoordelijk voor het beheer van de aan de dienst toevertrouwde budgetten.

  

Adviserende-beleidsondersteunende taken:

 • Verantwoordelijk voor de voorbereiding en het uittekenen van het cultuurbeleid voor het college van burgemeester en schepenen en raad van bestuur EVA-vzw alsook voor de uitvoering van de beslissingen ervan.
 • Ondersteuning bieden aan de beleidsmanager vrije tijd bij het uitwerken van het cultuurbeleid.
 • Ondersteuning bieden aan de medewerkers van de dienst bij het uitvoeren van opdrachten en de oplossingen van specifieke problemen.
 • Het nodige overleg voeren met interne en externe stakeholders om te komen tot een gedragen visie en actieplan.

 

Uitvoerende taken:

 • Bevorderen van de intergemeentelijke samenwerking. In de realisatie van het cultuurbeleid in de gemeente is het afdelingshoofd cultuur de sleutelfiguur:
  • Betrekken en motiveren van alle relevante partijen in het beleidsproces.
 • Voorbereiden van een strategisch beleidsplan:
  • Ontwikkelen van een visie
  • Formuleren van een missie
  • Bepalen van een strategie
  • Implementeren, begeleiden en bijsturen van de beleidsvoering
  • Begeleiden en coördineren van processen die verbonden zijn met de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid.
 • Initiëren en stimuleren van de samenhang tussen de verschillende betrokkenen, zoals het cultuurcentrum, de bevolking, het verenigingsleven, de private culturele actoren, …
 • Op gang brengen van de lokale dynamiek:
  • Ondersteunen van de lokale actoren
  • Opzetten van vernieuwende en bijzondere activiteiten.
 • Opmaken van subsidiedossiers.
 • Opmaken van begrotingsvoorstellen.
 • Opvolgen van decreten, uitvoeringsbesluiten, omkaderende beleidsdocumenten en methodieken in verband met cultuur.
 • Opvolgen van de wettelijke verplichtingen mbt de EVA-vzw.

  

Communicatieve taken:

 • Overleggen met de beleidsmanager vrije tijd.
 • Overleggen met de voorzitter van de EVA-vzw.
 • Verantwoordelijk voor het intern werkoverleg en overleg met betrokken diensten.
 • Opbouwen van een netwerk met alle externe contacten relevant voor het uitvoeren van het cultuurbeleid.

 

Salaris en bijkomende voordelen

Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot maximum 10 jaar beroepsrelevante anciënniteit inbrengen, voor beroepservaring opgedaan in een openbare sector is dit onbeperkt. Concreet heb je met vijf jaar anciënniteit een bruto maandloon van 3.740,96 euro en met 10 jaar anciënniteit een bruto maandloon van 4.167,68 euro.

Daarnaast bieden wij je als bestuur:

 • Een boeiende job met een goede work-life balance
 • Flexibel uurrooster
 • 35 verlofdagen en 14 feestdagen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Opbouw 2e pensioenpijler
 • Fietsvergoeding woon-werk-woon van 0,23€/km
 • Maaltijdcheques van 6€ per 7,6 uur prestatie
 • Terugbetaling openbaar vervoer
 • Fruit op het werk
 • Coöperatieve kinderopvang tijdens schoolvakanties

 

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans? Ben je gepassioneerd door de culturele sector in de ruime betekenis? Wil je meewerken aan de ontwikkeling van een innovatief en toegankelijk cultuurbeleid?

 

Schrijf je online in uiterlijk op 18 februari 2019. Bezorg ons naast je CV, motivatiebrief, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister, je portfolio met bewezen kennis en competenties. Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening gehouden worden.

De verkennende gesprekken worden ingepland op 26 of 28 februari 2019, het mondeling gedeelte van de selectieproef zal doorgaan op 18 maart 2019.

Meer info

De volledige functiebeschrijving kan je bekomen via sollicitatie@brasschaat.be

Meer info over de inhoud van de functie kan je bekomen bij Chantal Brees, beleidsmanager vrije tijd, T. 03/650.03.47.