Volg ons
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

Coördinator integrale veiligheid

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en de aanleg van een werfreserve van 2 jaar:

Coördinator integraal veiligheidsbeleid (Afdelingshoofd)

A1a-A3a

M/V – voltijds – contractueel – onbepaalde duur

Functie

Als coördinator integraal veiligheidsbeleid ben je verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging van nood- en interventieplannen, het integraal veiligheidsplan en treed je op als sanctionerend ambtenaar.

Samen met de afdeling integrale veiligheid vorm je een enthousiast team dat elkaar inhoudelijk versterkt en ondersteunt bij de organisatie van activiteiten. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor elkaar zo flexibel en efficiënt mogelijk wordt gewerkt aan een klantgerichte dienstverlening. Op basis van duidelijke afspraken en positieve communicatie worden uitdagende doelstellingen gerealiseerd.

Resultaatsgebied

- Nood- en interventieplanning

 • rampenoefeningen
 • uitwerken van projecten gericht op veiligheid

- Integrale veiligheid

 • gemeenschapswachten aansturen
  • maatschappelijke overlast
  • fiets(verkeers)veiligheid
  • burenbemiddeling
 • opstarten nieuwe BIN’s (buurtinformatienetwerk)

- Sanctionerend ambtenaar

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een master diploma en beschikken over 4 jaar relevante ervaring.
 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid
 • Geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van gemeenschapswacht.
 • Belg zijn
 • In het bezit zijn van rijbewijs B
 • Niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid zijn van een politiedienst of door de Koning bepaalde activiteit.

Competentieprofiel

 • Authentiek (zelfkennis, zelfontplooiing)
 • Prestatiemotivatie: inspanningen leveren om prestaties en resultaten continue te verbeteren. Stellen van ambitieuze doelstellingen en het bereiken van de gewenste resultaten.
 • Overtuigingskracht: verkrijgen van instemming door het gebruik van goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en autoriteit.
 • Samenwerken: uitdragen van gedragen samenwerkingsverbanden over de grenzen van de eigen dienst en de organisatie heen.
 • Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en actief en doelgericht gebruik maken van netwerking binnen en buiten de organisatie.
 • Probleemanalyse: problemen duiden in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om tot oplossingen te komen.
 • Innovatie: actief bijdragen tot een voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, processen, diensten en producten.
 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
 • Ondernemerschap: kansen signaleren en omzetten in acties die bijdragen tot de groei van de organisatie.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en gemaakte afspraken systematisch opvolgen.
 • Coachen en ontwikkelen: medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei en verruiming van hun loopbaankansen.
 • Richting geven: medewerkers aansturen zodat de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd worden.

Vereiste kenniscompetenties

 • Bewezen competenties in het ontwikkelen van een visie op het vlak van noodplanning en integrale veiligheid.
 • Kennis van decreten, uitvoeringsbesluiten, omkaderende beleidsdocumenten en procedures.
 • Kennis van diverse processen van een gemeentebestuur en andere overheden inzake nood-, interventie- en veiligheidsplannen.

Inhoud van de functie:

Leidinggevende taken

 • Verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en groei, de coaching en de waardering van de medewerkers.
 • Verantwoordelijk voor de dienstorganisatie, de coördinatie, de werkplanning, de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van de dienst.
 • Zorg dragen voor een optimale interne communicatie- en informatievoorziening.
 • Verantwoordelijk voor het beheer van de aan de dienst toevertrouwde budgetten.
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van alle taken.

Adviserende-beleidsondersteunende taken

 • Formuleren van beleidsvoorstellen op het domein van noodplanning en integrale veiligheid.
 • Beleidsondersteuning bieden aan de algemeen directeur naar aanleiding van vragen van de burgemeester en de schepenen, met betrekking tot het beleidsdomein.
 • Ondersteuning bieden aan de medewerkers van de dienst bij het uitvoeren van opdrachten en de oplossingen van specifieke problemen.
 • Verlenen van de nodige adviezen in het kader van de noodplanning aan de burgemeester, de gemeentelijke diensten, instellingen, organisaties en de bevolking.
 • Opvolgen van wetgeving, documentatie, literatuur en evoluties in het vakdomein.

Uitvoerende taken

 • Voorbereiden en uitvoeren van beslissingen voor de bevoegde beleidsorganen van de gemeente.
 • Beheren van belangrijke projecten en dossiers.
 • Rapporteren op periodieke basis aan het managementteam (realisatie van gestelde objectieven, aandachtspunten bij de werking, belangrijke evoluties in het beleidsdomein,…).
 • Opleggen van administratieve geldboetes (onafhankelijk en autonoom).
 • Uitvoeren van procedures op een correcte professionele manier.
 • Coördineren van het algemeen politiereglement.
 • Vertegenwoordiger van het bestuur als sanctionerend ambtenaar tijdens beroepsprocedures van de rechtbank.
 • Opmaken en opvolgen van nood- en interventieplannen.
 • Ontwikkelen van preventieve, operationele en strategische acties om calamiteiten te voorkomen en ze deskundig het hoofd te bieden (oefeningen).
 • Ontwikkelen en implementeren van een integraal veiligheidsplan (voorbereidende werkzaamheden, redactie, implementeren stappenplan, …).
 • Opvolgen van het zonaal veiligheidsplan.

Controlerende taken

 • Toezicht uitoefenen op de taken in uitvoering.
 • Evalueren van het integraal veiligheidsplan.

Communicatieve taken

 • Overleggen met de burgemeester en de algemeen directeur.
 • Voorzitten en coördineren van een werkgroep integraal veiligheidsplan:
  • Organiseren van overleg tussen welzijnsdiensten, OCMW, lokale politie, parket en justitie, preventie, brandweer, gemeentelijke diensten, …
  • Rapporteren aan de werkgroep en aan het bestuur over de stand van zaken van het integraal veiligheidsplan.
 • Verantwoordelijk voor het intern werkoverleg en overleg met betrokken diensten.
 • Opbouwen van een netwerk met alle externe contacten relevant voor de werking van de dienst.

Salaris en bijkomende voordelen

Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot maximum 10 jaar beroepsrelevante anciënniteit inbrengen, voor beroepservaring opgedaan in een openbare sector is dit onbeperkt. Concreet heb je met vijf jaar anciënniteit een bruto maandloon van 3.740,96 euro en met 10 jaar anciënniteit een bruto maandloon van 4.167,68 euro.

Daarnaast bieden wij je als bestuur

 • Een boeiende job met een goede work-life balance
 • Flexibel uurrooster
 • 35 verlofdagen en 14 feestdagen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Opbouw 2e pensioenpijler
 • Fietsvergoeding woon-werk-woon van 0,23€/km
 • Maaltijdcheques van 6€ per 7,6 uur prestatie
 • Terugbetaling openbaar vervoer
 • Fruit op het werk

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans? Wil je graag meewerken aan de opbouw en coördinatie van het integraal veiligheidsplan?

Schrijf je online in uiterlijk op 15 september 2019. Enkel wanneer we samen met jouw kandidatuur onderstaande documenten hebben ontvangen wordt jouw kandidatuur in aanmerking genomen voor het verdere verloop van de selectieprocedure.

 1. een motivatiebrief
 2. een CV
 3. een kopie van jouw master diploma
 4. een kopie van jouw rijbewijs
 5. een recent uittreksel van het strafregister model 596.1. Als je in Brasschaat woont, vraag dan het uittreksel digitaal aan via deze link https://www.brasschaat.be/strafregister

Toon in je motivatiebrief duidelijk aan waarom je voor de functie van coördinator integraal veiligheidsbeleid kiest. Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening gehouden worden.

Selectieprocedure:

- cv screening 2e helft september

- Verkennend gesprek vindt plaats 2e helft van september of begin oktober.

- De case uitwerken (thuisopdracht), oktober.

- De toelichting van de case en het interview, oktober.

- Een assessment

Je dient op elk onderdeel minstens de helft te halen en gemiddeld 60%. Het assessment is eliminerend.

Meer info kan je bekomen via sollicitatie@brasschaat.be